Lietošanas noteikumi

 

Mājas lapas / sludinājumu servisa:

 www.zemniekam.lv

lietošanas noteikumi

 

1.   Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Mājas lapas / sludinājumu servisa www.zemniekam.lv (turpmāk tekstā – Mājas lapa) lietošanas noteikumi ir saistoši katram Mājas lapas apmeklētājam un lietotājam, kā arī jebkurai personai, kas izmanto Mājas lapā piedāvātos pakalpojumus- izvieto sludinājumus, (turpmāk tekstā – lietotājs) neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav reģistrējis Mājas lapā lietotāja kontu un izmanto piedāvātos pakalpojumus.

1.2. Mājas lapa pieder SIA „zemniekam.lv”, reģistrācijas numurs - 52403038491, turpmāk tekstā – Mājas lapas īpašnieks.

1.3. Mājas lapas īpašnieks ir tiesīgs jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Mājas lapas lietošanas noteikumus. Jebkuras Mājas lapas lietošanas noteikumu izmaiņas ir spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Mājas lapā.

 

2.    Piekrišana Mājas lapas lietošanas noteikumiem

 

2.1.   Lietotājs var lietot Mājas lapu, reģistrēt tajā lietotāja kontu, un/vai izmantot tajā piedāvātos pakalpojumus – izvietot sludinājumus tikai tad, ja viņš ir iepazinies ar Mājas lapas lietošanas noteikumiem un pilnībā, bez nosacījumiem, tiem piekrīt. Katra lietotāja pienākums ir iepazīties ar Mājas lapas lietošanas noteikumiem to aktuālajā redakcijā. Jūs nevarat izmantot Mājas lapu, ja neesat piekritis lietošanas noteikumiem.

2.2.   Izteikt savu piekrišanu Mājas lapas lietošanas noteikumiem lietotājs var:

2.2.1.   veicot Mājas lapas faktisku izmantošanu. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka lietotājs ir iepazinies ar Mājas lapas lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt;

vai

2.2.2.   uzklikšķinot uz izvēles „Piekrītu” vai „Apstiprinu”, ja Mājas lapā ir nodrošināta šāda izvēles iespēja.

2.3.   Lietotājs nav tiesīgs izmantot Mājas lapu un/vai tajā piedāvātos pakalpojumus, ja:

2.3.1.   attiecīgais lietotājs nav sasniedzis vecumu, kāds nepieciešams, lai piekrišana Mājas lapas lietošanas noteikumiem būtu tam juridiski saistoša vai saskaņā ar likumu viņš attiecīgu piekrišanu nevar sniegt;

2.3.2.   attiecīgais lietotājs ir persona, kurai saskaņā ar likumu ir aizliegts izmantot Mājas lapu un/vai tajā iekļautos pakalpojumus;

2.3.3.   viņš nepiekrīt Mājas lapas lietošanas noteikumiem.

2.4.    Mājas lapas lietošanas noteikumi ir sagatavoti latviešu valodā. Ja jums tiek piedāvāta lietošanas noteikumu versija citās valodās un starp šām versijām un starp šo versiju un latviešu valodā sagatavoto tekstu ir pretrunas, tad par noteicošo tiek uzskatīts teksts latviešu valodā.

 

3.   Mājas lapas lietošanas kārtība

 

3.1.   Lietotājam ir tiesības izvietot maksas vai bezmaksas sludinājumus.

3.2.   Bezmaksas sludinājumi:

1)   Var iesniegt gan fiziska, gan juridiska persona, jebkurā no Mājas lapā pieejamajām sadaļām.

2)   Sludinājumu skaits nav ierobežots līdz brīdim, kad stājas spēkā maksas sludinājumu publicēšana.

3.3.   Maksas sludinājumi:

1)   Mājas lapas īpašniekam ir tiesības uzsākt maksas sludinājumu piedāvājumu Mājas lapā, no jeb kura brīža, iepriekš par to nebrīdinot Mājas lapas lietotājus. 

2)   Mājas lapas īpašnieks ir tiesīgs saglabāt bezmaksas sludinājumu publicēšanu no brīža, kad stājas spēkā maksas sludinājumu publicēšana.

3.4.   Sludinājumu saturs:

-      Izvietojot sludinājumu jāaizpilda visi obligātie lauki ar informāciju;

-      Informācija jāizvieto precīzi un saprotami;

-      Nedrīkst izvietot maldinošu informāciju;

-      Pievienotajiem fotoattēliem jābūt kvalitatīviem;

-      Lietotājam jāsniedz pareiza kontaktinformācija t.i. tālruņa numurs, e-pasta adrese;

-      Cenai jābūt galīgai, bez jebkādiem papildus nosacījumiem vai maksājumiem;

-      Fotoattēliem jāatbilst sludinājuma saturam;

-      Sludinājumi jāizvieto latviešu valodā. Drīkst pievienot klāt sludinājuma tulkojumu citās valodās.

3.5.   Mājas lapā ir pieejams piedāvāto pakalpojumu apraksts. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar pakalpojumu aprakstu pirms attiecīgā pakalpojuma izmantošanas uzsākšanas. Lietotājam nav pienākums lietot kādu no piedāvātajiem pakalpojumiem.

3.6.   Lietotājs piekrīt, ka Mājas lapā sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Mājas lapas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības.

3.7.   Lietotājs piekrīt, ka Mājas lapas īpašnieks pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt Mājas lapā piedāvāto pakalpojumu vai jebkuras pakalpojumu daļas sniegšanu konkrētajam lietotājam vai visiem lietotājiem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Mājas lapas vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Mājas lapas slēgšanu). Saistībā ar minēto lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības.

3.8.   Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot Mājas lapu un tajā piedāvātos pakalpojumus.

3.9.   No lietotāja var tikt pieprasīta informācija (piemēram, personas kods/ reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), kas ir nepieciešama, lai lietotāju piereģistrētu pakalpojumu izmantošanai, nodrošinātu pakalpojumu izpildi vai arī uzturētu/reģistrētu lietotāja kontu. Lietotājs apliecina, ka jebkura informācija, kuru sniegs lietotājs, vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi.

3.10.   Lietotājs ir tiesīgs izmantot Mājas lapu un/vai tajā piedāvātos pakalpojumus vienīgi saskaņā ar šiem noteikumiem, likumu un citiem tiesību aktiem.

3.11.   Lietotājs ir tiesīgs piekļūt Mājas lapai un/vai jebkuram tajā piedāvātajam pakalpojumam vienīgi ar Mājas lapas īpašnieka nodrošinātā interfeisa starpniecību.

3.12.   Lietotājs neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) Mājas lapas un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (t.sk., serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.

3.13.   Ja tiek deaktivizēta piekļuve lietotāja kontam, lietotājam var tikt liegta piekļuve pakalpojumiem, lietotāja konta informācijai vai jebkurām datnēm vai citam informācijas saturam, kas atrodas lietotāja kontā. Mājas lapas īpašnieks var deaktivizēt piekļuvi lietotāja kontam pēc sava ieskata un bez iepriekšēja brīdinājuma (t.sk., bet ne tikai: arī šo noteikumu 4.2.punktā norādītajos gadījumos). Lietotājs saistībā ar minēto neceļ nekādas prasības vai pretenzijas pret Mājas lapas īpašnieku.

3.14.   Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru lietotājs izvieto Mājas lapā un/vai nosūta Mājas lapas īpašniekam vai tā darbiniekiem (tai skaitā, bet ne tikai: par saviem personas datiem, fotogrāfijām), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk, tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

3.15.   Mājas lapas īpašnieks nav atbildīgs par lietotāja saistībām. Lietotājs nes visu atbildību par šajos noteikumos noteikto lietotāja saistību pārkāpšanu un no tā izrietošajām sekām.

3.16.   Mājas lapas īpašniekam ir tiesības apstrādāt lietotāja sniegto informāciju (t.sk., personas datus), kā arī iesaistīt šīs informācijas apstrādē trešās personas bez atsevišķa saskaņojuma vai piekrišanas no lietotāja puses.

3.17.   Lietotājs ir atbildīgs par konfidencialitātes nodrošināšanu attiecībā uz parolēm, kas saistītas ar lietotāja kontu Mājas lapā. Tikai un vienīgi lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas caur lietotāja kontu. Ja lietotājs uzzinājis par paroles vai konta neatļautu izmantošanu, par to nekavējoties ir jāinformē Mājas lapas īpašnieks.

 

4.      Pakalpojumos izmantotais informācijas saturs

 

4.1.   Lietotājs apzinās, ka izmantojot Mājas lapas piedāvājumus / izvietojot sludinājumus ir aizliegts:

4.1.1.   izvietot informāciju, kura aizskar vai pārkāpj intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības vai citas tiesības;

4.1.2.   izvietot informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;

4.1.3.   izvietot informāciju, kura popularizē vai aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

4.1.4.   izvietot informāciju, kas nav savienojama ar sabiedrībā pieņemtiem ētikas un morāles standartiem;

4.1.5.   izvietot informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai programmatūras darbībai (drošībai);

4.1.6.   izvietot  informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

4.1.7.   izvietot informāciju, kura ir pornogrāfiska vai erotiska rakstura;

4.1.8.   izvietot informāciju par privātpersonu (t.sk., juridisku personu) datiem, kas nav iekļauti publiskos reģistros;

4.1.9.   izvietot informāciju, kas pārkāpj trešo personu autortiesības (t.sk., reģistrētas preču zīmes, dizainu, patentus), tai skaitā jebkurus ar autortiesībām aizsargātus objektus, to kopijas, atveidojumus, pārveidojumus u.tml.;

4.1.10.   izvietot informāciju par jebkādu preču tirdzniecību, kuras ir izņemtas no publiskās apgrozības un, kuras tirgot ir aizliegts ar likumu;

4.1.11.   izvietot cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Mājas lapas normālu darbību un drošību.

4.2.   Konstatējot aizliegtas informācijas izmantošanu/ izvietošanu, Mājas lapas īpašnieks ir tiesīgs neapstiprināt sludinājuma izvietošanu, kā arī slēgt lietotāja kontu un izdzēst lietotāja ielādētos attēlus u.c. datnes. Lietotājs šādā gadījumā neprasīs zaudējumu atlīdzību un necels citas pretenzijas vai prasības.

4.3.   Mājas lapas īpašnieks neatbild par trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas sakarā ar jebkādām lietotāja darbībām.

4.4.   Mājas lapas īpašnieks neuzņemas nekādu atbildību par:

4.4.1.   lietotāja sniegto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās lietotāja darbību rezultātā;

4.4.2.   traucējumiem, kas saistīti ar jebkādām tehniska rakstura problēmām: interneta pakalpojumu traucējumiem, energoapgādes traucējumiem, kā arī tehniska rakstura traucējumiem Mājas lapas darbībā;

4.4.3.   zaudējumiem un kaitējumu, kas nodarīts lietotājam saistībā ar trešo personu neautorizētu piekļūšanu Mājas lapas datiem;

4.4.4.   jebkuriem tiešiem vai netiešiem lietotāja zaudējumiem. Tas attiecas arī uz negūto peļņu un datu zaudējumiem.

4.5.   Lietotājs piekrīt izmantot Mājas lapu un pakalpojumus kādi tie ir („as is”) un bez jebkādām garantijām no Mājas lapas īpašnieka puses. Mājas lapas īpašnieks negarantē, ka Mājas lapas un/vai pakalpojumu izmantošana atbildīs lietotāja prasībām vai vēlmēm, noritēs bez pārtraukumiem, būs droša un bez tehniskām kļūmēm.

4.6.   Lietotājs apzinās, ka sludinājumu noformējums (t.sk., attēla saturs,  attēla tehniskie parametri utml.) ir atkarīgs arī no lietotāja un apņemas šajā sakarā neizvirzīt pretenzijas vai prasības pret Mājas lapas īpašnieku.

4.7.   Lietotāja maksas sludinājumi tiks izvietoti Mājas lapā norādītajā laikā pēc pilnas samaksas saņemšanas. Lietotājs piekrīt, ka Mājas lapas īpašniekam ir tiesības neizpildīt pasūtījumu gadījumā, ja tā saturs un/vai noformējums neatbilst Mājas lapas lietošanas noteikumiem (t.sk., bet ne tikai: šo noteikumu 4.1.punktam).

4.8.   Lietotājs norēķinās par maksas sludinājumu  Mājas lapas sadaļā - izcenojumi norādītajā kārtībā.

4.9.   Lietotājs piekrīt, ka izmantojot Mājas lapas piedāvātos pakalpojumus, tas nes pilnīgu atbildību par jebkuru informācijas saturu, ko Lietotājs izvieto, pārsūta vai attēlo  pakalpojumu izmantošanas laikā. Lietotājs uzņemas atbildību par savu darbību izraisītajām sekām.

 

5.      Autortiesības un citas tiesības

 

5.1.   Visas tiesības (t.sk., īpašumtiesības, autortiesības) uz Mājas lapu pieder Mājas lapas īpašniekam. Lietotājs apzinās, ka minēto tiesību aizskaršana ir sodāma saskaņā ar likumu.

5.2.   Mājas lapas lietošana, konta atvēršana vai sludinājumu izvietošana nepiešķir lietotājam nekādas tiesības uz Mājas lapu vai kādu tās daļu.

 

6.      Attiecību ar Mājas lapu izbeigšana

 

6.1.   Šie noteikumi ir piemērojami līdz brīdim, kad saskaņā ar zemāk norādīto kārtību to darbību pārtrauc Lietotājs vai Mājas lapas īpašnieks.

6.2.   Ja Lietotājs vēlas izbeigt Mājas lapas lietošanu, to var izdarīt:

6.2.1.   Neizmantojot pieejamos pakalpojumus;

6.2.2.   slēdzot savus lietotāja kontus attiecībā uz visiem izmantotajiem pakalpojumiem, ja šāda iespēja tiek piedāvāta;

6.3.   Mājas lapas īpašnieks ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt sadarbību ar Lietotāju, ja:

6.3.1.   lietotājs ir pārkāpis jebkuru šo Noteikumu punktu;

6.3.2.   tā rīkoties prasa likumdošana (pakalpojumu sniegšana Jums ir vai  kļūst pretlikumīga);

6.3.3.   tiek veiktas izmaiņas Mājas lapas īpašnieka komercdarbībā t.i. attiecīgais pakalpojums vairs netiek sniegts.

 

7.      Privātuma politika

 

7.1.   Lietotājs piekrīt, ka visa lietotāja sniegtā informācija un dati tiks izmantoti, apstrādāti un glabāti Mājas lapas īpašnieka datu bāzē. Personiskā informācija tiks apkopota, kad lietotājs reģistrējas Mājas lapā piedāvāto pakalpojumu saņemšanai, izmanto pakalpojumus un/vai izveido lietotāja kontu.

7.2.   Apmeklējot Mājas lapu un izmantojot kādu no pakalpojumiem automātiski tiek reģistrēta informācija par datora IP adresi, pārlūkprogrammas veidu, pieprasījuma datumu un laiku.

7.3.   Iegūtā informācija tiek izmantota, lai:

7.3.1.   nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, tostarp pakalpojumus, kuros izmantots pielāgots saturs un reklāma;

7.3.2.   veiktu pārbaudes, izpēti un analīzi, kas ietekmē un uzlabo Mājas lapas tehnoloģijas un pakalpojumus;

7.3.3.   sazinātos ar lietotāju;

7.3.4.   paziņotu lietotājam par jauniem pakalpojumiem, produktiem un akcijām, darītu lietotājam zināmus cita veida piedāvājumus;

7.3.5.   vadītu tiešsaistes konkursus, akcijas, aptaujas un citas aktivitātes mājas lapā.

7.4.   Mājas lapas īpašnieks var nosūtīt lietotāja personisko informāciju trešajām personām informācijas apstrādei.

7.5.   Mājas lapas īpašnieks dod lietotājam iespēju jebkurā laikā rediģēt lietotāja konta informāciju. Lietotāja konta informācija ir aizsargāta ar paroli, lai nodrošinātu lietotāja privātumu un drošību.

7.6.   Mājas lapas lietošana apliecina lietotāja piekrišanu, kā arī uzņēmuma, kura vārdā lietotājs lieto Mājas lapu un kura informācija tiek iesniegta (ja tāda ir), piekrišanu šai privātuma politikai, ieskaitot informācijas apkopošanu un izmantošanu, un apliecina arī piekrišanu Mājas lapas lietošanas noteikumiem.

7.7.   Lietotājs apzinās, ka nevienai datu pārraidei internetā nav garantēta pilnīga drošība. Mājas lapas īpašnieks nesniedz nekādas garantijas saistībā ar lietotāja datu drošību. Lietotājs pats ir atbildīgs par paroļu, finanšu un konta informācijas drošību un konfidencialitāti.

7.8.   Ja mainīsies Mājas lapas īpašnieks, notiks apvienošanās ar citu uzņēmumu vai tml., garantējam, drošu informācijas nodošanu kā arī sniegsim paziņojumu pirms informācijas nodošanas un pakļaušanas citai privātuma politikai.

7.9.   Lai aizsargātu Lietotāja datus pret neatļautu piekļuvi, mainīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu tiek veikti atbilstoši drošības pasākumi. Lietotāja informācijai var piekļūt tikai Mājas lapas īpašnieka darbinieki un pārstāvji, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai vadītu, uzlabotu un attīstītu Mājas lapas pakalpojumus. Šīm personām ir saistošas konfidencialitātes prasības.

7.10.   Tiek apstrādāta Lietotāja informācija tikai tiem mērķiem, kādiem tā apkopota saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku vai jebkuru piemērojamu noteikta pakalpojuma konfidencialitātes paziņojumu. Lai nodrošinātu tikai tādas personas informācijas apkopošanu, glabāšanu un apstrādi, kas nepieciešama pakalpojumu sniegšanai vai uzlabošanai vai citiem šajā politikā norādītajiem mērķiem, mēs pārskatām datu apkopošanas, glabāšanas un apstrādes praksi. Lai nodrošinātu apstrādās personas informācijas precizitāti, pilnīgumu un aktualitāti, mēs veicam atbilstošas darbības, taču nepieciešamības gadījumā lietotājiem jāatjaunina vai jālabo sava personas informācija.

7.11.   Mājas lapas īpašnieks var jebkurā brīdī veikt grozījumus privātuma politikā.

 

 8.      Jurisdikcija

 

8.1.   Attiecības starp Mājas lapas lietotājiem un Mājas lapas īpašnieku (t.sk., visas prasības un pretenzijas, kas saistītas ar šiem noteikumiem, izriet no tiem, saistītas ar to pārkāpšanu, piemērošanu, iztulkošanu, spēkā esamību utt.) tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

Citi noteikumi

 

9.1.   Mājas lapas īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī veikt grozījumus šajos noteikumos. Noteikumu jaunā versija būs pieejama visiem Lietotājiem attiecīgā pakalpojuma vidē.

9.2.   Ja pēc grozījumu izdarīšanas Jūs izmantojat Mājas lapu, tiks uzskatīts, ka esat piekritis aktualizētajai noteikumu versijai.

9.3.   Lietotājs piekrīt, ka Mājas lapas īpašniekam ir tiesības informēt par jebkurām izmaiņām Mājas lapas lietošanas noteikumos.